ABA méthode et CAAABA methode en AACABA method and AAC

ABA méthode (base d’une formation Communication Alternative Augmentative – CAA –  (Applied Behavioral Analysis) ou Analyse   appliquée du comportement.  Approche Pyramidale de l’Education (ABA FONCTIONNEL)…

   ABA methode (basis van een Alternatieve   ondersteunde communicatie vorming – CAA) (Applied Behavioral Analysis) of Toegepaste analyse van het gedrag…

 

Piramidale benadering van de opvoeding (ABA  FUNCTIONEEL)

Grâce au dynamisme de l’asbl INFORAUTISME ( www.inforautisme.be) une formation ABA de 3 jours a pu être organisée au Centre Colipain à Braine le Château…

Un des grands principes d’ABA est de Créer des Environnements d’Apprentissages Efficaces.

CAA, la communication alternative augmentative pourra peut-être s’appuyer sur cette méthode pour obtenir encore plus de résultats.

Nadine, une formatrice « hors pair » avec un   professionnalisme et beaucoup d’humour nous a transmis son savoir sur l’ABA à   travers des exemples vécus parlants.

Voici quelques phrases qui nous ont interpelées : ABA

– Guidance mais pas enseignement.

– Apprendre = modifier un comportement.

– Tous les comportements ont une fonction.

– Chercher la réponse du comportement auprès de la conséquence.

 

– Rechercher les bons renforcements.

– Pas de moule !

– Si l’enfant a des bizarreries mais pas perturbantes pour l’entourage on le laisse libre.

– La punition n’existe pas.

– Apprendre sur le terrain, dans des   situations naturelles et fonctionnelles.

– Ne pas cumuler les incitations.

– Les incitations devront disparaître.

– Le signal restera.

– Sélectionner des objectifs fonction-nels. De quoi cet enfant a-t-il besoin?

– Viser l’autonomie dans le quotidien.

– …

Incitations visuelles et gestuelles.  Incitations visuelles et gestuelles.

Bien établir le PLAN DE LECON est essentiel pour obtenir un maximum de réussite !

Comalso pense sincèrement que la méthode ABA peut certainement être utilisée   comme apport complémentaire dans l’apprentissage d’une CAA (communication   alternative augmentative) auprès de personnes en difficultés graves de   parole.  

A l’évaluation à la fin du dernier jour, les parents ont exprimé   leurs souhaits que les thérapeutes de leur enfant puissent suivre également   cette formation.

Cinzia, la Présidente d’infoautisme va faire l’impossible pour que ce vœu puisse être réalisé !

Merci Nadine pour tout ce que tu nous as appris par ton professionnalisme et ton enthousiasme.

L’équipe de Comalso

Suivez-nous sur FACEBOOK : https://www.facebook.com/Comalso

Creëren van  Omgevingen voor Efficiënte Scholingen.

Dankzij de dynamisme van het VZW  INFORAUTISME ( www.inforautisme.be) werd een driedaagse vorming georganiseerd in het centrum COLIPAIN te Braine Le Château.

De CAA, de alternatieve en   ondersteunende communicatie zal waarschijnlijk deze methode gebruiken   teneinde nog betere resultaten te bekomen.

Nadine, onze zeer   bekwame lesgeefster, heeft met veel humor ons haar kennis overgebracht van   het ABA-systeem met behulp van “sprekende” voorbeelden.

Zie hier enkele zinnen die ons zijn bijgebleven: ABA =

– Begeleiding maar geen    onderwijs

– Leren = onze houding wijzigen

– Alle gedragen hebben een functie.

– Het antwoord op de houding zoeken   naargelang de oorzaak.

    

– De goede versterkingen opsporen

– Geen “patroon / vorm”

– Indien het kind raar gedraag vertoont maar niet storend voor de   omgeving, dan laat men  het vrij.

– Het straf bestaat niet.

– Op de terrain, in natuurlijke en fuctionele situaties leren

– De prikkelingen moeten verdwijnen.   Het signaal zal blijven.

– Functionele objectieven selecteren. Welke  heeft het kind nodig?

– De zelfstandigheid in het dagelijks leven  bevorderen

– …

 

visuele en  gebaren stimuleringsbeleid. 

visuele en  gebaren stimuleringsbeleid.

 

Een goed LEERPLAN opstellen is essentieel om een hoog slaagcijfer te bereiken !

 COMALSO is ervan   overtuigd dat de ABA-methode zeker kan gebruikt worden als bijkomend   hulpmiddel in het leerproces van de alternatieve en ondersteunende   communicatie bij personen met ernstige spraakproblemen.

Bij de evaluatie op het einde van   de laatste dag hebben de ouders hun wensen uitgedrukt dat de therapeuten van   het kind deze vorming zouden kunnen volgen.

Cinzia, de voorzitster van de VZW INFORAUTISME gaat het onmogelijke doen opdat deze wens zou verwezenlijkt worden!

Dank u wel, Nadine, voor alles wat je ons geleerd hebt door je professionaliteit en je enthousiasme.

Team van Comalso

Volg ons op FACEBOOK : https://www.facebook.com/Comalso